Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de levering van producten & Cursussen door Momenti Beauty

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn
  waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke
  persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op
  afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
  leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
  consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
  reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid
  voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
  afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of
  rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
  waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
  verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan
  worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Momenti Beauty BV
Taagstraat 2
8226 MB
Lelystad

E-mailadres: info@momentibeauty.nl
KvK-nummer: 66888298
Btw-identificatienummer: NL8567.41.589.B01

 Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij
  op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
  van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
  klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
  toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
  het meest gunstig is.

 

 Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
  goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs exclusief en inclusief BTW;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
  nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
  ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
  andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
  communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
  wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
  in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
  gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
  gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
  van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de
  ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
  consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
  klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
  feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
  overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
  bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
  meesturen:

a. het adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

  Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
  redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
  na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De klant heeft na het aanmelden van de retour de mogelijkheid de producten binnen 14 dagen te retourneren naar Momenti Beauty vof.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 
 Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht (van gehele bestelling), komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 Artikel 8 - Uitsluiting

herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover
  voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts
  indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het
  sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
  aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
  heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is
  afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
  consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
  kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
  ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
  de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
  vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
  herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

 

 Artikel 12 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn
  als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen
  van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de
  overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
  kosten in rekening te brengen.

 Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
  ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
  termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
  wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
  dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »